Home Hot keywords

Search Modes

搜索结果

སྲིད སྐྱོང འོས མི
选择图片即可提供反馈
浏览所有图片
提供反馈
།བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གི ... པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ ...
སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བོད ...
2021年4月12日 — སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་གྲངས།. སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ...
སྲིད སྐྱོང འོས མི(来源:www.rfa.org)

2021年3月21日 — ... ་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྐབས་ ༡༧ ... འོས་ཤོག་ནང་མི་གསལ་བའི་རང་མོས་འོས་ ...
2021年5月14日 — སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས ... ་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ ...
ས་གནས།སྤེན་པ...སྐལ་བཟང...
སྒང་ཐོག789324
རྡོ་རྗེ་གད...3120
ར་ཝང་ལ།238122
2021年4月2日 — ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་༢༠༢༡ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་དངོས་གཞི་འོས་མི་སོ་སོ་ ...
2021年3月31日 — ... ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་འོས་མི་གཉིས་ལས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ ...

google search trends