Home Hot keywords

Search Modes

全部

搜索结果

སྤྱི འཐུས རྒྱུན ལས
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་འོག་བཀོད་སྒྲིག་ ...
དོན་ཚན་ལྔ་པ། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། ༡ རྒྱུན་ལས་པ་རྣམས་དམ་གཙང་ཆིག་བསྒྲིལ་ ...
2020年9月25日 — བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས ...
2021年5月24日 — ... ་ལས་ཁུར་ཟིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དེ་ནི་སྤྱི་ ...
2021年4月23日 — སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ ...
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་དེའི་ནང་། “ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ...
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཕྲལ་དུ་ ༢༠༢༠།༨།༡༧ འཁོད་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་པའི་གསལ་.
13 页·4 MB
2021年6月18日 — པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ ... འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བར་བརྒལ་ཚོགས་ ...
3 页·947 KB
选择图片即可提供反馈
浏览所有图片
提供反馈

Page Navigation

google search trends