Home Hot keywords

Search Modes

搜索结果

སྤྱི འཐུས གྲངས
... རང་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སྤྱི་འཐུས་སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་བཅུ་གསུམ་འོས་འདེམས་ཞུས་ཏེ། ༡༩༦༠ ...
ང སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གི་དྲི་བ་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚེ་དྲི་བ་དེ་དག་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ ...
2020年8月17日 — བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ ... སྤྱི་འཐུས་ཉུང་མཐའི་གྲངས་ཚད་མ་ ...
2021年3月21日 — ཨ་ཅརྱ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།. འོས་གྲངས། ༡༡༢. དགེ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་འོས་མི།.
2021年5月14日 — ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།. འོས་གྲངས། 7793. མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་རྣམས།.
དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་གྲངས་ཚད།.
སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་མ་ལོངས་པའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བྱུང་བའི་ལས་རིམ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས ...
2010年11月12日 — བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་འོས་མི་ཁག་ནི། བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལ་འོས་གྲངས་ ༣༣༥ ...
... བར་ལས་དུས་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས ...

google search trends