Home Hot keywords

Search Modes

Search Results

འཁྲིག་སྦྱོར་
གྲྭ་རྐྱང་སྐབས་སུ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཐོག་མར་བཟོས་པའི་གྲྭ་ཆུང་ཞིག་གི་སྐད་ཆ། ང་ལོ་བཅུ་དགུ་ཙམ་ལ་སོན་པ་ན། བུ་མོ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་འཁྲིག་སྦྱོར་བསྟེན། ...
Oct 3, 2010འདོད་ཡོན་ལྔའི་དྭངས་མ་ནི་འཁྲིག་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རེད། འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ ... དཔེར་ན་སྐྱེས་པ་ཕོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་འཁྲིག་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཁུ་བ་བཏོན་མ་ ...
འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་ཤེས་བྱ། ནང་དོན། དང་པོ། འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་དགོས་ཕན། Edit མིས་ཟས་མ་ཟོས་ན་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་གཟི ...
Dec 14, 2019... གུང་ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་ལ་འཚིག་ཇའི་རྫས་སྦྱོར་ཡོད་པའི་ཆང་སོགས་འཐུང་ཚེ་མཚན་མོའི་ངལ་གསོ་མི་འདང་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། འཁྲིག་སྤྱོད་ ...
Aug 30, 2016ཐབས་ལམ་འདི་ལ་ཡོ་བྱད་དང་སྨན། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་དགོས། · ཟུར་ཕོག་ནད་གཞི་མི་འབྱུང་བ། · གཉན་ནད་རེག་དུག་(AIDS)དང་འཁྲིག་སྦྱོར་འགོས་ནད་(STD) ...
སྐྱེས་བུས་འདོད་པའི་མེ་ཆེན་ཆེར་སྦར་ཤིང་།། བུད་མེད་འདོད་པའི་རླུང་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ།། གཉིས་སྦྱོར་འཁྲིག་པའི་བདེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ།། ལན་གཅིག་སྐོལ་བ་དོན་ཆུང་ག་ལ་ཡིན། ...
མཚན་མཐུན་འཁྲིག་སྦྱོར་ཁྲིམས་མཐུན།. ཐོན་གསར་ཤོས། ༠༧།༠༩།༢༠༡༨. མཚན་མཐུན་འཁྲིག་སྦྱོར་ཁྲིམས་མཐུན།. please wait. Embed ...
བུད་མེད་འཁྲིག་སྲེད་ཡང་རྩེར་བསྐྱལ་ཐུབ་པའི་ཐབས། ... གཉིས་པ། གོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དེ་བརྒྱུད་རྗེས་དལ་ལྷོད་ངང་སྐར་མ་གསུམ་ནས་ལྔའི་བར་མཆུ་སྦྱོར་བའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་དགོས། ...
ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཐོག་འཁྲིག་སྤྱོད་ལོངས་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་ལ་གཟིགས། ... ་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་འོས་སྦྱོར་བྱས་ཕ་ག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྲིད། 6.17.20.
2 pages·193 KB
འཁྲིག་སྦྱོར་དུས་སུ་བུད་མེད་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་དོན་ཚན་དྲུག རྩོམ་པ་པོ། གངས་ལྷ་མོ། བུད་མེད་ལ་སྐྱེས་པ་རབ་ཏུ་མཁོ་བའི་དུས་དྲུག བུད་མེད་ནི་ཚོར་བ་ག ​​​​
Get the answer you’re looking for added to the webThanks for the info
Your question will be shared with online publishers who may be able to answer it. When shared, it won’t be associated with your Google Account.
Make sure you don’t include any private info
Learn more
This will help improve search results for everyone.

Page Navigation

google search trends