Home Hot keywords

Search Modes

Search Results

བོད སོག མཆོད ཡོན གྱི འབྲེལ བ
8 Jan 2021བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ། · བྱང་རྒྱུད་ཁ་བ་རིག་པའི་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་རིམ་པ་བྱོན་པ་ལས།། · གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་རྒྱུད་དར་བའི་ཁུངས་ལྡན་ལོ་ ...
... ས་སྐྱ་དང༌། ཆིང་གེ་སེ་ཁཱང་རྒྱལ་རྒྱུད་དབར་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟེ། ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་བོད་ཡུལ་ཡོངས་རྫོགས་ས་སྐྱས་དབང་བསྒྱུར་ཞེས་ཟེར། ...
16 Aug 2015།དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་དང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་བར་གྱི་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་ལམ་དང་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་གནས་བབ་དངོས་གླེང་བ། (1240-1358).
2 May 2012བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་བར་གྱི་འགལ་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། ... བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཁྱི་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༨ལ་གུ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་གྱི་བུ་ཆེ་བ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་བྱ་བར་ད་ཡན ...
ཁ རྒྱལ་མིང་ཡུལ་ལ་འཇགས་པ་པུ་ཏི་གུང་རྒྱལ་གྱི་མཚན་ལས་བོད་ཟེར་བ་དང༌། ... རང་ཉིད་ཡོན་བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནས་བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང༌།.
22 Aug 2017དེ་རིང་ས་རཱ་བོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག་གདན་ཞུས་གཏམ་བཤད་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་ ...
... གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་མངའ་དབང་དུ་བསྒྱུར་བའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མར་འཛིན་ཏེ་བོད་སོག་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་བྱུང་བ་ཞིག་ལས་བོད་སོག་པོའི་འོག་དང༌། ...
... ་དགའ་སྙིང་བོ་ལ་འབུད་ནོར་སོགས་བགྱིད་ཅིང་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མ་བཙུགས། རྟེན་སོགས་སོག་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་པར་བརྟེན་ནས་སོག་པོ་རྣམས་བསྟན་པ་ལ་དད་པའི་མགོ་ཚུགས། ...
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྐབས་ཧོར་བོད་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་སྟངས་ཀྱི་ ... སོག་པོའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཧོར་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པོ་འདས་ཞེས་གསལ། ཤོག་གྲངས། 3228 པར་གསལ།
... ་རྒྱུད་བར་གྱི་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་ལམ་དག་ནི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀའི་ཆབ་སྲིད་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་པ་བོ་དག་གིས་ཆེས་དཀའ་གནད་དང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་བྱུང་རབས་ཤིག་ལ་བརྩི་བ་དང་། ...

Page Navigation

google search trends