Home Hot keywords

Search Modes

全部

搜索结果

བསངས
... ལྷ་བསངས་གཏོང་སྐབས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསངས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འདི་འདོན་སྲོལ་ཆགས་པར་འཛམ་གླིང ...
།ཀླུ་བསངས་བླ་སེལ་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།. སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།.
2020年8月14日 — ཀྱཻཿ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །བསངས་མཆོད་རྒྱ་ཆེན་དམ་པ་འདི། ...
ཀླུ་བསངས་བླ་སེལ་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ...
2013年10月31日 — Дашичарвэв сан བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་བསངས། ༄༅།. ... །ཨོཾ་བསངས་རྗས་མཆོད་གཏོར་ཕྱི་ནང་གསང ...

བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་།. ༄༅། །བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ...
བསངས་. DM. ritual. See Epstein, Dissertation 95, where he states that rituals of this type were the most commonly performed rituals in Tibet.
2019年7月16日 — ༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༧ཚེས་༡༦རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆོལ་གསུམ་ཆིག ...
བསངས(来源:www.rfa.org)
2016年7月19日 — ... ཏོག་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསངས་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག ...
བསངས(来源:www.rfa.org)

Page Navigation

google search trends