Home Hot keywords

Search Modes

全部

搜索结果

བདེན་གཉིས་རང་འགྲེལ
... །དེ་ཡང་བདེན་གཉིས་རང་འགྲེལ་ནི་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་མཛད་ན་སློབ་དཔོན་འདི་ ...
བདེན་གཉིས་རང་འགྲེལ། བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ ... བདེན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད། ...
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་རང་དང་གཉིས་སྣང ... ལས་བདེན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་དགག་བྱ་བདེན་ ...
2015年5月10日 — ... བདེན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བར་བཤད་པ་ ...
2017年12月9日 — གཉིས་པ་འགྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ལ། ... བདེན་གཉིས་རང་འགྲེལ་ལས་མི་སྣང་བ་མ་ ...
བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་འགྲེལ་པ་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་ ... བདེན་གཉིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ། ...
བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། ... དེའི་ཕྱིར་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ ...
... བདེན་གཉིས་ཀྱི་རང་འགྲེལ་དུ་མདོ་དྲངས་པ་ལས། གཞན་གྱི་དོན་དམ་བྱས་གང་ཡིན། ...
བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ།1. 2009-10-29 14:37. ༄༅།།།. རྒྱ་. གར་. སྐད་.
སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གྱི་གཞི་ཡི་དོན་ ... བདེན་གཉིས་གང་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མ ...

Page Navigation

google search trends