Home Hot keywords

Search Modes

搜索结果

དམངས གཙོ ཀ བ གསུམ
... བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་དམངས་གཙོ་ ... མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་ཚང་བ་བཀོད་ ...
2021年5月9日 — ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་འགན་ཁུར་འོག་ཏུ་བཙུགས་པའི་བོད་མིའི་མང་གཙོ་འདི།།
2010年6月25日 — དམངས་གཙོའི་ཀ་ཆེན་གསུམ་པོས། ... རྒྱལ་བ་བཞུགས་དུས་བཀའ་ཁྲི་མི་གཙོ་སྟེ། ...
2009年4月22日 — ... ་མཁན་གྱི་མི་སྣའི་ལྷན་དུ་གླེང་བ། ... ་བོད་གཞུང་གི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ ༡།.
2020年2月21日 — བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་བོད་ ...
... ་ཚོགས་ཆུང་གི་གཙོ་འཛིན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གྲ་ཕྱི་ ... ཀ) སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་།.
2018年9月2日 — ... ་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།.
... དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཤོད་རྒྱུན་དུ་བྱམས་པ་ ... བྱམས་པ་སྤུན་གསུམ་ཟེར་བ་ནི་གད་པོ་ཤང་གི་ ...
བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་༦༠སོང་ཚུན་དེ་སྔའི་ཕ་ལྷ་གཞིས་ཀ་གནས་ ...

Page Navigation

google search trends